کلام رهبر

کار فناوری نانو به خواست خدا پیش خواهد رفت.

93/11/11